Brukerinformasjon

Her får du et innblikk i barnehagen, både når det gjelder praktisk informasjon, grunnsyn og andre deler av driften.

Sveberg Barnehage SA er et samvirkeforetak som ligger i Malvik kommune. Foreldrene er eiere og drivere av barnehagen gjennom et styre som er valgt av generalforsamlingen. Alle medlemmer av barnehagen går inn med en andel på kr. 4000,- som tilbakeføres ved utmelding.

Vår visjon “en opplevelsesrik hverdag” skal gjenspeile alt vi gjør i hverdagen. Her skal vi ha voksne som elsker å være ute på tur, noe som smitter over på barna. I naturen og nærmiljøet finner vi gode arena for unike opplevelser.

Sveberg barnehage skal være en fantastisk arbeidsplass, en trygg og sosial læringsarena for alle barn. Det er et sted hvor foreldrene føler tilhørighet og har mulighet til å påvirke samt en møteplass hvor foreldrene kan knytte bånd seg imellom. Vår barnehage skal bære preg av humor, åpenhet, tillit og gjensidig respekt.

 

Aktuelle planer og informasjon om barnehagen:

Last ned barnehagens årsplan

Last ned barnehagens informasjonsbrosjyre

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Utdanningsdirektoratet)

 

Aktuelle skjema:

Innmelding Skole (Malvik Kommune)

Inntektsgradert foreldrebetaling (Malvik Kommune)

Ny plass og overføring (Malvik Kommune)

Permisjon, endring og oppsigelse (Malvik Kommune)

Økonomisk moderasjon søknad barnehage og SFO (Malvik Kommune)