BARNS MEDVIRKNING

Barnehagelovens §3: "Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet."

Alle barn har rett til medvirkning ut fra sine forutsetninger. Barns medvirkning er rettighetsfestet i FNs barnekonvensjon. Medvirkning betyr ikke at barna skal bestemme alt, men vi skal utvikle barnas utforskertrang, og ta vare på barnas kreativitet, nysgjerrighet og utvikle gode samarbeidsevner.

Gjennom bevisste valg hos reflekterte voksne og reell medvirkning for barn i lek og læring

  • Lar vi barna ha innflytelse på egen hverdag
  • Lar vi barna være med på å planlegge og vurdere det vi gjør I barnehagen
  • Har vi ansvarlige voksne som er bevisste på hvilke områder barna kan ha medvirkning på, og hvilke områder de ikke kan ha medvirkning på
  • Planer som er så åpne at de gir rom for barnas innflytelse og valg
  • Har alle ban rett til medvirkning ut fra sine forutsetninger
  • Tar vi barnas ytringer på alvor og følger opp deres innspill
  • Balanserer vi hva barna faktisk kan få ansvar for

I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er det lagt vekt på at barnehagen skal styrke barns læring , både i formelle læringssituasjoner ledet av personalet og uformelle her - og -nå situasjoner. Den påpeker at barns egne interesser bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Barns undring skal møtes på en utfordrende og utforskende måte. Engasjement hos barn er nødvendig for at de skal tilegne seg læring, og som rammeplanen sier er leken allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement.