Kongla

Kongla er ei gruppe barn i alderen 0-2 år, fordelt på til sammen 9 plasser.

Fysisk miljø

Vi har store, lyse lokaler som gir barna mulighet for variert og utforskende leik.
Store vinduer gir naturlig lys, og utsikt til området utenfor. Våre oppholdsrom
er romslige, hvor vi har mulighet for å skape ulike små kroker og rom som innbyr til ulik lek. I tillegg har vi kjøkken med fellesrom hvor vi har
mulighet til allsidig aktivitet knyttet opp mot klatrevegg, musikk og
matlaging.

Barn i alderen 0-2 år er i den sensomotoriske perioden. Det betyr at de bruker
kroppen, sansene og bevegelse til å oppleve og erfare verden med. I tillegg har
de behov for faste rutiner, slik at de får en trygg og forutsigbar hverdag.
Derfor har vi en fast dagsrytme som gjør at barna får faste rutiner å forholde
seg til.

Mål

Med utgangspunkt i barnehagens satsningsområder ønsker vi 

  • Å gi barna en trygg og forutsigbar hverdag, med tilstedeværende voksne
  • Å gi barna positive opplevelser, samt at de skal oppleve mestring og anerkjennelse
  • Å styrke barnas sosiale kompetanse, samtidig som de skal erfare at de selv har lov til å
    bestemme over seg selv og sine ønsker og behov
  • Å gi barna ulike erfaringer med bruk av sansene sine
  • Å gi barna mulighet til å utvikle seg fin- og grovmotorisk
  • Å legge til rette for et stimulerende språktilbud

Ettersom barn i alderen 0-2 år er aktivt til stede med hele kroppen, vil vi i tillegg
til fagområdene fra Rammeplan også bruke de estetiske fagene (musikk, drama og
forming) aktivt i barnehagehverdagen. På den måten ønsker vi at barna skal få
kjennskap til ulike måter å uttrykke seg på, både verbalt og non-verbalt.
Gjennom ulike aktiviteter vil de få brukt hele kroppen, både fin og
grovmotorisk, samt få brukt alle sansene.