TIDLIG INNSATS

I St.meld. nr. 16 vektlegges tidlig innsats for livslang læring. Tidlig innsats handler om at utdanningssystemet skal legges til rette for at alle inkluderes i gode læringsprosesser tidlig.

Sveberg barnehage har siden høsten 2011 deltatt i prosjektet "Tidlig innsats i barnehagen". Prosjektet er basert på Øyvind Kvellos modell om tidlig innsats overfor førskolebarn. Målet er å begrense og hindre skevutvikling.

Ved å styrke kompetansen i barnehagen og utvikle et godt samarbeid med ulike kommunale hjelpetjenester, som Pedagogisk Psykologisk Tjeneste(PPT), Helsestasjon, Barnevernstjeneste og Ergo-/fysioterapeut, ønsker vi å bidra til gode oppvekstvilkår for barna i barnehagen. Gjennom årlige strukturerte drøftningsmøter med overnevnte yrkesgrupper, vil vi bidra til å forebygge at vansker får utvikle seg. Vi ønsker gjennom dette arbeidet å gi foresatte en økt trygghet for hvordan barn blir fulgt opp og ivaretatt i barnehagen.

Målet er å kvalitetssikre tilbudet til det enkelte barn i barnehagen. Barn som har behov for eller rett til tjenester utover barnehagens ordinære tilbud, vil bli gitt tilbud om dette. Alle tiltak, hevisninger eller utredninger vil alltid skje i samråd med foresatte.