Linerla

Linerla er ei avdeling for barn i alderen 4-6 år fordelt på tilsammen 33 plasser. Vi har et tett samarbeid med de andre avdelingene på barnehagen, spesielt Maurstua - som er vår rullerende utegruppe med 13 barn fra Linerla. Vi er en aktiv gjeng som har mye fokus på natur- og friluftsliv. Hverdagen vår skal preges av barns medvirkning og vi skal legge til rette for gode vennskap, lek og opplevelser.

Vi er en aktiv gjeng, og vi deler oss ofte i mindre grupper for å kunne tilpasse aktivitet og innhold best mulig til hvert enkelt barn. Hverdagen er lagt opp med definerte rammer og rutiner, men vi ønsker å gi barna rom og mulighet til å være med å påvirke egen barnehagehverdag. Barna skal oppleve at deres ønsker blir tatt på alvor og at de kan være med å påvirke barnehagens innhold.

Vennskap står sentralt, og med felles opplevelser ønsker vi å styrke gruppetilhørigheten og samholdet mellom barna. Med utgangspunkt i det enkelte barnet ønsker vi å legge til rette for utfordringer og utviklingsmuligheter tilpasset alder og modning. Vi har engasjerte voksne som er interessert i å være med på å utvikle barnas nysgjerrighet og kunnskapstrang i forhold til naturen.

Fysisk miljø

Vi har store, lyse lokaler som gir barna mulighet for variert og utforskende leik. Store vinduer gir naturlig lys, og utsikt mot Trondheimsfjorden fra avd. Linerla. Vi har
grupperom hvor vi kan holde på med skjermet aktivitet samt et felles kjøkken
med klatrevegg, scene, musikk og matlaging. Her møtes alle til felles frokost
(ikke Maurstua).

Vi har nå lagt om strukturen til aldersinndelte avdelinger for å oppnå en mer forutsigbar og tilrettelagt hverdag med trygge rammer. Vi legger samtidig vekt på samarbeid mellom avdelingene slik at vi kan sikre oss at alle barna kan møte allsidig kompetanse og muligheter til vennskapsknytting på tvers av avdelingene.

Flere ganger i løpet av en uke deler vi oss i ulike små grupper; turgrupper, språkgrupper, aktivitetsgrupper, disse gruppene deles inn etter alder og barnas ulike behov. Arbeidet i små grupper gir barna trygghet, og vi sikrer at alle blir sett og hørt.

Mål:

Med utgangspunkt i våre satsningsområder ved Sveberg barnehage ønsker vi å fokusere på:

  • Å gi barna et variert aktivitetstilbud tilpasset deres evner og modenhet.
  • Å gi barna trygghet ved voksnes nærvær og fokus på å styrke barns sosiale kompetanse
  • Å gi barna opplevelser, sansestimulering og fysiske utfordringer gjennom turer i vårt
    nærmiljø.
  • Å legge til rette for et stimulerende språkmiljø