Livsmestring og helse

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) sier at barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Sveberg Barnehage skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Vi skal legge til rette slik at barnehagen er et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Vi gir barna støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Vi skal gi barna mulighet til avslapping i løpet av barnehagedagen. Vi ønsker å legge til rette for ett sunt og variert kosthold. Alle skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for mobbing, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.

I Sveberg Barnehage:

  • Har vi samlinger med fokus på «Grønne og røde tanker» (Materiellpakke som brukes i barnehage for å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet.)
  • Arbeider vi med tema som «Meg selv», og å utvikle trygghet for egen kropp.
  • Er det tilrettelagt for hvilestund/avslapping i løpet av dagen på alle avdelingene.
  • Barna får frokost, lunsj og fruktmåltid servert i barnehagen.
  • Vi har egen kjøkkenassistent på barnehagen som tilrettelegger for ett variert og innbydende kosthold, og har med barna på prosessen.
  • Personalet kjenner til opplysningsplikten til barnevernet, jf. £ 22

 

Sveberg barnehage er medlem av PBL(Private barnehagers landsforening). PBL har på vegne av alle medlemsbarnehagene sine inngått en forpliktelse med Partnerskap mot mobbing. Dette forplikter oss i Sveberg barnehage å jobbe sammen med de ulike organisasjonene for å gi barn og unge et godt lærings- og oppvekstmiljø.

Partnerskapets intensjoner:

  •        Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.
  •        Barn og unge skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer hvor de ferdes.
  •        Alle voksne som omgås barn er viktige rollemodeller og kan bidra med å se, handle og følge opp når uønskede hendelser skjer.

Vi har ansvar for at barnas oppvekstmiljø er godt. Vi jobber for å forebygge og stoppe mobbing og motiverer barna til å si fra når andre ikke har det bra. Sveberg Barnehage har nulltolreanse for utestenging og mobbing, og vi ønsker å legge til rette for barns medvirkning, utvikling av barnas sosiale kompetanse - og retter et særlig fokus mot voksenrollen og samarbeid med hjemmene.