Klubben

De eldste barna i barnehagen danner en egen "klubb" gjennom hele året.

Klubbens tidsperiode: Klubbtilbudet starter i september og avsluttes i juni året etter.

Overordnet mål: Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene og skolen legge til rette for at barn kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole/SFO. Vi har fokus på læring gjennom praksis, lek og opplevelser, med nære voksne som støttespillere. Barna skal oppleve samhold og tilhørighet ved å delta i et fellesskap. Vi har utarbeidet en egen plan for klubben i Sveberg barnehage. Her har vi satt oss mål for hvilke basisferdigheter vi skal øve oss på og mål, metode og aktiviteter er knyttet opp mot fagområdene i Rammeplanen.

Basisferdigheter vi øver oss på i barnehagen:

SOSIALE FERDIGHETER  PRAKTISKE FERDIGHETER
 • Vente på tur
 • Lytte til andre
 • Stille hånd
 • Lære å følge regler i lek og spill
 • Ta hensyn til andre,
  godta andres ønsker og meninger
 • Erfare fellesskapet i barnehagen
 • Øve på å være en god venn
 • Bruke språket for å løse konflikter
 • Hendene for seg selv
 • Dele med andre
 • Innestemme
 • Kle på seg selv
 • Selvstendighet og effektivitet
 • Holde orden på egne ting
 • Rydde ting på plass etter seg
 • Gjøre seg ferdig med påbegynte aktiviteter
 • Selvstendighet i toalettsituasjon
 • Renslighet
 • Være på rett plass i overganger
 • Smøre sin egen mat
 • Be om hjelp

 

 

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehage skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på eene evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skole og SFO.» (Rammeplanen s. 33, 2017)